หลักสูตรอบรมตามโครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรทั้งหมด
Responsive image

สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน ออนไซต์

ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า

20/40

เทคนิคการสอนโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ออนไซต์

ดร. ปนัดดา แทนสุโพธิ์

47/45

วิทยาศาสตร์เชิงพานิชย์ ออนไซต์

ผศ.ดร.ยุวดี สำราญ

46/45

การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ออนไซต์

ดร.รติกร แสงห้าว

38/45